ziraat-fakultesi-logo

Salı, 27 May 2014 09:35

Tüzük (Tarım Topluluğu)

 EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

 MADDE 1: …………………..Öğrenci Topluluğu Ege Üniversitesi'nin yönetmelikleri ve yasalar uyarınca Ege Üniversitesi Bornova Kampüs adresinde çalışmak üzere kurulmuştur.

ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE 2:
A) Aşağıda amaç ve faaliyetleri belirtilmiş olan topluluk; hiçbir siyasi konularla uğraşmaz, çalışma ve toplantılarda hiçbir şekilde amaç dışı konularla, kişisel çıaklar görüşülemez.

B) ……………… üyelerinin, serbest zamanlarının sosyal, kültürel, eğitsel, akedemik, teknik etkinliklerle değerlerndirmesini ve kendini geliştirmesine katkıyı esas alır.

C) ………….. Ege Üniversitesi 'nin ve Ziraat Fakültesi'nin akedemik, etik değerlerine, vizyon ve misyonuna ters düşecek etkinliklerde bulunulamaz.

D) ………….. üniversite tarafından sağlanan olanaklardan üyelerinin eşit ve düzenli bir şekilde yararlanabilmesini sağlar.

E) …………Topluluğu kendi etkinlik alanı dışına çıkamaz ve üniversitedeki diğer kulüplere ait etkinliklerde bulunamaz, ancak o alanda ilgili faaliyet gösteren toplulukla ortak etkinliklerde bulunulabilir.

TOPLULUĞUN AMAÇLARI
MADDE 3:


A) Ziraat Fakültesi öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermek.

B) Üyelerimizin ortak bir ruha sahip olmasını sağlamak, takım çalışması, sorumluluk alma vb. kişisel özelliklerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmak.

C) Topluluk üyelerinin gerek kulüp içi, gerekse iş dünyasıyla ortak gerçekleştirecekleri faaliyetlerde, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini sağlamak ve yapacakları stajların daha verimli hale getirmelerini sağlamak.

TOPLULUĞUN FAALİYET ALANI

MADDE 4:
A) İş dünyasını tanımak için teknik geziler, fuar gezileri düzenlemek.

B) Ziraai bilgi ve yetkinlikleri arttırmak için için eğitim seminlerleri, noferanslar ve benzeri salon etkinlikleri düzenlemek.

C) Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nca yıl içersinde düzenlenen her türlü organizasyonda ihtiyaç duyulması halinde aktif olarak yer almak.

D) Üyelerimizin istekleri doğrultusunda çeşitli organizasyonlar düzenlemek.ÜYELİK VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ


MADDE 5:

ÜYELİK
A) Ege Üniversitesi'nde okuyan tüm öğrenciler topluluğa üye olabilir.Üyeler topluluk tüzük ve yönetmelik ilkelerine bağlı kalma şartlarını kabul eder.
B) Topluluğa üyelik; üyelik başvuru formunun doldurulması ve topluluk yönetim kurulunun daha önce belirlemiş olduğu, üyelik ücretinin ödenmesi ile başlar.Üyelik ücreti Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nın belirleyeci miktarı geçemez.
C) Üye; yönetmelik ve tüzük ilkelerine bağlı kalmak, görev üstlenmek, araştırmalarda ve çalışmalarda etkin görev almakla yükümlüdür.
D) FAHRİ ÜYE : Üyelik yeterliliğine sahip olmayan kişi ve kurumlar arasında uygun görülen yönetim kurulunca fahri üye olarak kabul edilebilirler.Ege Üniversitesi mezunları alanında uzmanlaşmış kişiler ve ortak çalışan kuruluşlar fahri üye olabilirler.Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.Fahri üyelerin toplantılara devam zorunluluğu yoktur.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

A) Her üyenin kendi isteği ile üyelikten çıkma hakkı vardır, ayrılma isteği yönetim kuruluna yazılı olarak iletilir.Yönetim kurulunun vereceği karar ile de üyelik düşer.
B) Üyenin topluluk üyeliğinden çıkarılması yönetim kuruluna gelen teklifin kurulca görüşülüp karara bağlanması ile olur.Üyeler aşağıda belirtilen durumlarda üyelikten çıkarılır.

 

 • Oluşturulacak komisyonun yapacağı soruşturma neticesinde tüzüğe aykırı hareket ettiği ve topluluğa zarar verici faaliyetlerde bulunduğu saptanan üyeler,
 • Üyelik formunda yanıltıcı beyanlarda bulunanlar,
 • Topluluk tüzük ve/veya iç yönetmeliklere göre verilen görevleri kasıtlı olarak yerine getirmeyenler ve topluluk araç gereç ve malzemelerine zarar verenler
 • Olağan genel kurul veya olağan üstü genel kurul toplantılarına mazeretsiz olarak iki defadan fazla katılmayanlar,
 • Yönetim kurulu topluluk amaç ve ilkeleri ile ters düşen üyelerin, üyelikten çıkarabilir.Karar, yönetim kujrulunun oy çoğunluğuyla verilir.
 • Üyelikten çıkarılanların Genel Kurul'da itiraz hakkı vardır.üyelikten çıkarılan kişilerin topluluğa üyeliği yönetim kurulunun alacağı karara bağlıdır.İki kez üyelikten çıkarılan bir daha üye olamaz.

  TOPLULUK ORGANLARI GÖREV VE YETKİLİLERİ

  MADDE 6:

 • A) GENEL KURUL

 • Topluluk Genel Kurulu üyelerden oluşur ve NİSAN ayında olmak üzere yılda bşr kez toplanır.
 • Genel kurulda asıl üyelerin bir oy hakkı vardır.
 • Mazeretini bildiren üye ancak bir kişiye oy hakkını devredebilir.
 • Genel kurul tarihi, yeri zamanı ziraat fakültesi panolarında web sayfasında e-posta yoluyla (ve imkanlar ölçüsünde üniversitenin diğer iletişim olanaklarından yararlanılarak ) en az 1 hafta önce ilan edilir.
 • Genel kurulun geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı gereklidir.ilk genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanmazsa ikinci genel kurul toplantısına katılan üye sayısı yeterli sayılarak, oylamalarda da katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası yeter sayılır.
 • Genel kurul tarihinde herhangi bir değişiklik olacaksa,en az bir hafta önce tüm üyelere bilgi verilir ve yeni bir tarih bildirilir.
 •  

  B) GENEL KURULUN İŞLEYİŞİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI

   

  Genel Kurul, topluluğun en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

   

  • Yasalar,tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda, topluluğun amaç ve çalışma konuları yönünde karar alır,
  • Genel Kurul Divanı açık oy ile seçilir.Divan, bir başkan,bir başkan yardımcı ve bir yazmandan oluşur.Divan üyeleri,Yönetim Kurulu üyeliğine aday olamazlar ve Genel Kurulun,topluluk tüzüğüne ve demokrasi ilkelerine uygun olarak yürütülmesini sağlar,
  • Genel Kurul toplantısında,üye listesi Divana teslim edilir,Divan tarafından yoklama yapılır ve toplantıya katılmayan üyelerin mazeretleri değerlendirilir,
  • Genel Kurul toplantısında toplantı gündemine göre faliyet raporu,bilanço ve gelir çizelgesi görüşülür,
  • Topluluğun faaliyet programını görüşür ve onaylar,
  • Görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylarının seçimlerini yapar.
  • Topluluk tüzük ve/veya yönetmeliğini onaylar,değişiklikleri görüşüp karara bağlar.Yönetim kurulunca tüzük değişikliği önerilebilceği gibi Genel Kurul üyelerinin 2/3 'nün önerisi ile tüzük ve /veya yönetmelik değişikliği yapılabilir.

   

  Eski Yönetim Kurulunun önerdiği gündeme ek olarak,Genel Kurul Üyelerinin 1/10 çoğunluktaki üye sayısının önerdiği konular gündeme dahil edilir.

   

  C) YÖNETİM KURULU

   

                     Topluluğun yetkili organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

   

  • Yönetim Kurulu,5 asil üyeden oluşur.(işlerin yoğunluğun agöre bu sayı arttırılabilir.)
  • Yönetim Kurulu üyeleri,topluluğun asil üyeleri arasından,Genel Kurulda seçilir.
  • Yönetim Kurulu her öğretim yılı sonunda göreve gelir ve bir yıl süre ile görev yapar.(Aynı Yönetim Kurulu tekrar seçilebilir.)
  • Yönetim Kurulu adayları, adaylıklarını Genel Kurulda, Divan seçimi öyapıldıktan sonra,Divana yazılı olarak bildirir.Seçim açık oy ile gerçekleştirilir(katılan üyelerin 1/3 'nün talep etmesi halinde gizli oylamada yapılabilir).

   

  D)YÖNETİM KURULUNUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

   

  • Yönetim Kurulu, faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına ulaştırmak için her türlü karar yetkisine sahiptir.
  • Yönetim Kurulu, öğrenim dönemi içinde en az 15 günde bir toplanır.Gerektiğinde başkanın çağrısıyla veya Yönetim Kurulu üyelerinin %51 'inin çağrısı ile olağanüstü toplanır.
  • Toplantılara katılmak zorunludur.Mazeretsiz olarak üç defadan fazla katılmayan üye ihraç edilir.
  • Tüzük ve/veya yönetmeliliklerinin hazırlanması ve değişiklik önerilerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapar, Genel Kurulun onayına sunar.
  • Topluluğun çalışmaları, her öğretim döneminin başında, bir önceki dönem sonunda seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile başlatılır.Tüzükte belirtilen kurallar çerçevesinde yeni çalışma grupları oluşturulabilir.
  • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı onayı ile resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapar.
  • Topluluk faaliyet alanlarına göre etkinlikler düzenleme kararı alır.
  • Topluluğun ihtiyaçlarını, malzeme alımını ve finansal konularını belirler; ilgili birim ve kişilere harcamaları belirtir, bilgi verir.
  • Yönetim Kurulu, topluluk üyeliği başvurularını inceler ve üyeliği kabul eder.
  • Genel Kurulda alınan kararları , üyelere ve gerekli yerlere duyurur ve uygular.

   

  E) DENETLEME KURULU

   

  • Denetleme Kurulu 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur.Genel Kurulda seçilen Denetleme Kurulu üyeleri, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte göreve başlar.
  • Denetleme Kurulu içinde kararlar oy çokluğuna göre alınır.
  • Topluluk üyelerinden en az 1 kişinin başvurusu sonucu toplanır ve inceleme yapar.
  • Karar topluluğun iletişim olanakları kullanılarak (e-posta, web sayfası, ilan) topluluk üyelerine iletilir.
  • Denetleme Kurulu, topluluğun idari ve mali denetimini yapar.Genel Kurula denetim raporu sunar.

   

  MADDE 7:

   

  GELİRLER VE GİDERLER

   

  Topluluğun gelirleri üye aidatları yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler, topluluğun kişi ve kuruluşlarla yapacağı sponsorluk anlaşmalarından sağlanır.

   

  Topluluk giderleri, topluluk tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik giderleri , kırtasiye giderleri ve reklam afiş vb. giderlerden oluşur.Topluluğun faaliyet gösterdiği alana dair giderler eklenebilir.

   

  MADDE 8:

   

  TUTULACAK DEFTERLER

   

  • Üye Kayıt Defteri
  • Karar Defteri
  • Gelen-Giden Evrak Defteri
  • Gelir-Gider (muhasebe) Defteri
  • Demirbaş Defteri

   

  MADDE 9:

   

  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE TOPLULUĞUN FESHİ

   

  • Topluluğun kapanması,faaliyetine son verme kararı Genel Kurulda toplanan üye sayısının 2/3'nün bu yolda ki kararı ile alınır.Faaliyeti sonlandıran topluluğun dökümanı malzemesi vb. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığında ilgili birime aktarılır.
  • Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçü tüzük değişikliğini talep ederse, yönetim kurulu toplanır, değişiklik istenilen her madde ayrı ayrı oylanmak suretiyle yapılacak değişiklikler tartışmaya açılır.
  • Yapılması istenen değişikliklerin kabulu için yönetim kurulundan en az dört kişinin ilgili madde için evet oyu kullanması gerekmektedir.
  • Yönetim Kurulunun tamamı toplantıya katılmalıdır.

   

  MADDE 10 :

   

  GEÇİCİ HÜKÜMLER

   

  Kuruluş aşamasında adı belirtilmeyen topluluğun adı ve amblemi Ziraat Fakültesi öğrencileri arasında yapılacak olan anket sonucu belirlenecektir.

   

  2010-2011 öğretim yılının 1. Döneminde faaliyete geçecek olan topluluk genel kurul tarihine kadar geçici yönetim kurulu ile çalışmalarına devam edecektir.

   

  MADDE 11:

   

  SON HÜKÜMLER

   

  • Bu tüzük genel kurul tarafından onaylandığı an yürürlüğe girer.
  • 11 maddeden oluşan bu tüzüğü üye olan herkes kabul etmiş sayılmaktadır.